Maria boga a chenare

Pubblica in: 


Uno spassoso quadretto familiare di cent'anni fà.

Maria boga a chenare

cosa bona as preparadu?

Ello! Su chi m'as lassadu

cheres a ti preparare

Ja mi ses fatende istare

caschende a mal'istadu

Ca lassadu non m'as pane

e so famida che cane

Ite ses famida istada

tue sighi bucalota

Fata l'aeres sa cota

mandronatza isfainada

Ma farina non che nd'at

ca l'amos finida tota

A fagher cota da inue

nara si no nd'atis tue

Deo atidu ja nd'aia

si l'aias jut'a contu

Peroe l'as finid'a prontu

ca non tenias poberia

Ancu ti benzat mania

s'impreas cara e tontu

Cant'a prontu apo finidu

s'incunza chi m'has batidu

Deo trigu orzu e fae

e ap'atidu aligumene

Si ses de malos costumenes

pobidda 'e malas giaes

Bae mandronazzu bae

de incunza non nde lumes

Tres terzos n'as incunzadu

e l'as a s'arberi dadu

Como iscusadi pro te

nende chi non t'est bastadu

ne in tucaru e ne in cafè

Cussu est'agiudu pro te

chi t'apo pane avitadu

Si su cafè lu leao

a suddu soddu costoao

A soddu soddu s'iscudu

ch'at a benner a finire

De cantos vitzios tenes

ch'istrues milli benes

Cale vitzios sunt

sos c'apo deo infamadora

Che a tie maliadora

ja ti connoschet donz'unu

Che a tie bella femìna

ja bi tes su ticu tou

Criadu sa pudda s'ou

mandas cun sa carraffina

Gaj bidas meighina

cantu ap'idu eztu e nou

Imbusteri faularzu

macone contachivarzu

Ne una borta ne duas

lu mandas cussu piseddu

In sutta su pannigheddu

tue s'ampulla li cuas

Ancu mortu in terra ruas

chi ti n'oghes su cherveddu

Cantu binu as bidu leende

gasi t'iden impichende

A lassas su frastimmare

e faeddas moderada

Ca t'iscuto iscantarzada

chi sas barras ti bogo 'e pare

Si giompes a mi toccare

pro te giustizia b'at

Deo ja m'allogo como

e fizos ti lasso in domo

Non gia l'apo s'oriolu

si ti cheres allogare

Bae si cheres andare

deo ja m'arranzo solu

E pro cussu est chi nd'as dolu

chi mi cheres dispiaghere

Cussa sì chi est cojuada

ancu m'essere iscollada

Deo m'essere iscolladu

prima de leare a tie

Coitadu e abbandeladu

so privu de essire a die

Chie cheret corros a mie

cantu mal'abboghinadu

Ca ti lu naran'apposta

e tue maccu lo creès

Pero' corrudu non ses

su fizu 'e Lella becosu

Iscarenadu e muffosu

chi a donzi sufrissada

cheres un'unza e tobacu

Che a tie muffosu e macu

un'ateru non che nd'at.

Anonimo silanese