Zaju Gavinu

Pubblica in: 

No mi lu poto ismentigare mai;
b'at bias chi lu ‘iso che a cando
fìt biu; ancora, tando
sezzidu ancas a fora,
in sa perra 'e sa janna,
cun sas manos in conca e airadu,
mirende su nebode pili brundu
ei sos ogros in colore 'e chelu,
lu jammaiad sena faeddare
cun su zinnu 'e sa manu.

E issu, su piseddu,
c'andaiat cuntentu
e li carignaiat s’arba cana:
tando, a tiu Gavinu,
si colorian sos cavanos grogos,
tra benas biaittas,
sas lagrimas falian lentas lentas
e unu nodu in bula
li trobeiat sa limba;
ma tantu, non podiat allegare!
Su nepodeddu sou,
usaiat un'ateru limbazu
e niunu, niunu, ma niunu,
si b'est postu 'e impignu a l'imparare
mai, nemmancu cuddos
chi continu ticchirrian che maccos.

Issu, tiu Gavinu,
ca bi teniat meda,
li cheriat contare
cando fit in su Carsu e Sabotinu,
chi poi 'e chimbant'annos,
l’aian dadu una medaglia ‘e oro
cun d'una rughe ‘e brunzu.
Gai si ch'est andadu
cun d'unu pesu in coro.

Issu, su nebodeddu,
cando torrat in ferias donz’annu,
s'appartat solu, in s'apposentu nudu,
‘nde leat su retrattu,
e lu faeddat in limbazu sou.

Antonio Manca (Silanus)